global banners

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2021

Thứ sáu - 23/04/2021 00:00
Sáng ngày 23/4, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2021. Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.
1
Toàn cảnh hội nghi giao ban công tác Quý I năm 2021


Tại hôi nghi các đại biểu đã nghe 1 số nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác, nhiệm vụ chính phủ, thủ tướng chính phủ, lãnh đạo bộ giao trong quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2021; Báo cáo tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và 09 tháng cuối năm 2021; việc giải quyết các kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp và cử tri liên quan đến chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP của Chính phủ; tình hình giải ngân, phê duyệt dự toán, triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyên môn của tất cả các đơn vị và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II và 09 tháng cuối năm 2021; Báo cáo công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2021.

Trong quý I năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bám sát kế hoạch làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ tập trung thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ,thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Cụ thể, Bộ đã tập trung Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và thi hành Luật đất đai năm 20131 ; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản.

Các đơn vị trực thuộc Bộ đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành chi tiết kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; Triển khai 2 Đoàn kiểm tra về đất đai tại 4 tỉnh, thành phố; 14 cuộc kiểm tra đột xuất về lĩnh vực địa chất, khoáng sản trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đã tiếp nhận 784 lượt đơn, tiếp 58 lượt công dân chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, cấp GCN quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về TN&MT thuộc Ủy ban nhân dân các cấp; Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành TN&MT; định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính ngành TN&MT.

Tập trung xây dựng kế hoạch 5 năm 2021 -2025 của Bộ; triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết: số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP của Chính phủ

Hợp tác quốc tế tiếp tục được thúc đẩy, nghiên cứu khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới

Thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành: Bộ đã ban hành Chương trình chuyển đổi số của ngành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số năm 2021 và Danh mục mã định danh điện tử các đơn vị thuộc Bộ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và hệ thống thông tin nội bộ. Triển khai 11 thủ tục thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, tiếp tục kết nối, vận hành chính thức 3 thủ tục mới bổ sung năm 2020 liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Chủ động các giải pháp đảm bảo mặt bằng cho triển khai các dự án đầu tư, nguồn lực đất đai tiếp tục đóng góp quan trong trong thu ngân sách nhà nước: Tập trung thực hiện Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và triển khai Dự án Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai. Nguồn thu từ đất trong quý I/2021 đạt 32,2 nghìn tỷ đồng, đóng góp 12% thu ngân sách nội địa.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ lập báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010. Tổng kết Chiến lược khoáng sản và xây dựng chiến lược mới. Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2021/NĐ-CP về dự trữ khoáng sản bề mặt để sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai trong thời gian dự trữ.

Dự báo, cảnh báo chính xác tình hình thiên tai chủ động phương án sản xuất kinh doanh; Tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực biến đổi khí hậu; Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, cổng thông tin dữ liệu địa lý quốc gia

Tại Hội nghị, các đơn vị đã báo cáo những công việc mà đơn vị đã và đang triển khai, đồng thời nêu ra những kiến nghị, đề xuất  báo cáo Lãnh đạo Bộ để tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

          Nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình công tác năm, Chương trình hành động của ngành thực hiện các Nghị quyết: số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP của Chính phủ, trong quý II năm 2021, các đơn vị sẽ Tập trung triển khai nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết và tổng kết thi hành Luật Đất đai đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tập trung xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường. Xây dựng Chương trình hành động của ngành triển khai Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 của đất nước để ban hành ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết. Ban hành Kế hoạch cắt giảm 20% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Tập trung triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức. Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2021. Triển khai xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn; đôn đốc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đảm bảo tính khả thi, khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Xây dựng dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước khi trình Quốc hội vào ký họp đầu năm 2022. Triển khai xây dựng Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia. Xây dựng chiến lược mới và lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về 15 khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thiện dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020; rà soát công bố đường mép nước trung bình triều kiệt. Triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm sẵn sàng triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tập trung xây dựng chiến lược KTTV và triển khai quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050. Chủ động truyền thông về tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW và thi hành Luật đất đai, những vấn đề lớn cần hoàn thiện trong chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai thông qua hội nghị, hội thảo của chuyên gia. Chuẩn bị các hoạt động tổ chức hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2021; Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo… 

Nhân dip này, Bộ tài nguyên môi Trường đã trao Biểu trưng ghi công và tặng hoa tri ân cho một số đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã nghỉ công tác và chúc mừng các đồng chí lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ mới được bổ nhiệm

Thưc hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây